Boek: Staat en slavernij

Boek: Staat en slavernij

Op 15 juni, verschijnt het boek Staat en slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen bij Uitgeverij Athenaeum.
Deze belangrijke publicatie is een verkenning van alles wat er tot dusverre geschreven is over het Nederlandse koloniale slavernijverleden en de rol die (de voorlopers van) de Nederlandse staat hierin had. 

Het is de paradox van de Republiek der Verenigde Nederlanden: het is een staat die tot stand kwam uit verzet tegen politieke slavernij en overheersing door een vreemde mogendheid – om vervolgens uit te groeien tot een koloniale macht die wereldwijd slavernij bevorderde. In Staat en slavernij wordt onze kennis  over het slavernijverleden en de doorwerking ervan getoond, gewogen en tegen het licht gehouden. Waarom weten we over sommige aspecten ervan veel meer dan over andere? Het boek verbindt de vroegste vormen van slavernij aan de doorwerkingen tot aan vandaag. Hiermee biedt het een eerste overzicht van de Nederlandse slavernij geschiedenis. 

Staat en slavernij is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , na een motie van kamerlid Don Ceder (CU). Het roept de huidige vertegenwoordi­gers van de Nederlandse staat in het herdenkingsjaar slavernijverleden op om ruimte te maken voor voortgaande dialoog en de mogelijkheid van herstel. 

De redactie op het boek is uitgevoerd door het KITLV, Koninklijk Instituut voor Taal -, Land- en Volkenkunde in Leiden (tevens penvoerder van het project), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG in Amsterdam, de Universiteit van Curaçao en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, NiNsee, in Amsterdam. Meer over het boek lees je hier.